HMS på byggeplassen

hms på byggeplassen, tjenester, sikkerhet, hms

Byggeplassen kan være en av Norges farligste arbeidsplasser

Men ved å ta enkle forhåndsregler kan du minimere risikoen for skader og ulykker. HMS er et kontinuerlig arbeid som handler om gode systemer, rutiner og ikke minst god kommunikasjon. I Ramirent tar vi HMS på alvor, og vi vil bistå byggebransjen med å oppnå høyest mulig fokus på sikkerhet på byggeplassen. De som arbeider på i bygg- og anleggsbransjen blir hver dag utsatt for store helsemessige risikoer, som blant annet innhalering av byggestøv, langvarig arbeid med vibrasjonsverktøy, arbeid i høyden og utsettes for mye støy. Det er mange tiltak som kan settes inn for å redusere de helsemessige risikoene, og her vil vi gå gjennom de viktigste.

Støy på byggeplassen

Støy kan gi alvorlige hørselskader som tinnitus, eller i verste fall redusert eller totalskadet hørsel. Blir hørselen din skadet, kan den aldri bli bra igjen! Alle lyder over 100dB er direkte skadelige for hørselen, men allerede ved 80 dB kan langvarig eksponering skade hørselen din!

Du skal alltid bruke hørselvern dersom:

 • Det gjennomsnittlige lydnivået gjennom en 8-timers arbeidsdag er 85dB eller mer. Lydnivået ved arbeid med håndverktøy ligger på ca. 85dB og mer.

 • Om det høyeste lydnivået som du kan utsettes for er 115dB eller høyere. Et hammerslag kan komme opp i 120dB.

 • Om impulstoppverdien (dvs. den høyeste kortvarige lydtoppen gjennom en arbeidsdag) er 135dB eller mer.

Hørselsvernet skal være tilpasset støyen som du blir utsatt for. Velg et hørselsvern som du kan ha på deg hele dagen. Beskyttelsen minker kraftig dersom du må løfte på hørselvernet for å kunne høre hva dine kolleger sier. Velg derfor heller ikke et vern som gir unødvendig høy lyddemping. Det skal være CE-merket, noe som forteller at produsenten garanterer at vernet oppfyller europeiske krav.

Byggestøv

Byggestøv er et generelt begrep, ettersom det er mange ulike typer støvbelastning i anleggsomgivelser. Betongstøv inneholder blant annet kvartspartikler som kan gi alvorlige og varige lungeskader. Partiklene i støvet er så små at du ikke kan se dem med det blotte øyet. Alle som inhalerer byggestøv, bør være oppmerksomme på helsefaren det

Byggestøv inneholder en blanding av sement, betong, gips, tre, asbest, PCB, kvarts, mineral, mugg og aerosoler. Det kan forårsake allergier og flere livstruende sykdommer som silikose, KOLS, asbestose, kreft, hjerteinfarkt og slag. Vær spesielt forsiktig dersom du utfører arbeid som genererer mye støv f.eks. ved rivning, kapping, sliping, steinarbeid, blandemaskiner, isolering og rengjøring.

Det finnes flere måter å redusere risikoen på, men det beste er å kombinere tiltakene:

 • Eliminer ved kilden: Ved å håndtere støvet ved kilden kan du eliminere 99% av det farlige støvet. Maskiner til kapping, sliping, hulling osv. kan utrustes med tilbehør som suger opp støvet eller binder det med vann

 • Bruk av verneutstyr som hindrer at du puster inn støvet, f.eks ulike CE-godkjente masker

 • Bruke luftrensere i rommet som renser under hele arbeidsperioden

Vibrasjoner

Langvarig eksponering for vibrasjoner fra håndverktøy kan gi varige skader på hender, samt blodkar og nerver på underarmene. Det resulterer ofte i livslange problem som kuldesensitive hvite fingre, nedsatt følsomhet og vanskeligheter med å utføre finmotoriske oppgaver.

I Ramirent har vi mye nytt utstyr og en policy om at alt det som kjøpes inn skal ha laveste belastningsnivå for kunden. Våre utstyrleverandører er markedsledere og pionerer i utvikling av maskiner.

Visste du at det er satt en grensene for hvor lenge du kan jobbe om gangen med vibrerende utstyr?!

Den mengde vibrasjoner som du kan utsette deg for i løpet av en arbeidsdag avhenger delvis av maskinens vibrasjonsverdi (3D-verdi), og delvis hvor lenge du jobber med maskinen (trigger time).

hms, støv, støy, vibrasjoner, tjenester

Temporært el-anlegg

Et midlertidig el-anlegget på en byggeplass kan være en sikkerhetsrisiko dersom det ikke prosjekteres forskriftsmessig riktig av profesjonelle.

Det som gjør risikoen for ulykker med el-anlegg ekstra stor, er at du ikke ser, hører eller kjenner noe før du befinner deg i livsfare. Sikkerhet på strømløsninger oppnås gjennom erfaren, god planlegging og prosjektering - helst før oppstart av prosjektet.

Arbeid i høyden

Fall er den vanligste årsaken til alvorlige ulykker og dødsfall på arbeidsplassen. Årlig omkommer flere personer på grunn av dette på norske byggeplasser, og mange blir skadet for livet.

Loven krever at det skal brukes rekkverk, arbeidsplattformer, lifter eller stillas når høydeforskjellen er to meter eller mer. Mange fallulykker skjer fra enda lavere høyder, der man kanskje ikke er så nøye med fallsikring. Flere entreprenører har derfor forbudt arbeid fra stige.

Ramirent hjelper deg med å forebygge fallulykker gjennom å tilby:

hms, tjenester, arbeid i høyden, byggeplass

Tungt arbeid

Antallet arbeidsskader er 50% høyere i byggebransjen enn i andre bransjer, og skader på grunn av feil arbeidsstillinger er blant de vanligste. Undersøkelser viser at annen hver bygningsarbeider jobber minst to timer hver dag i feil arbeidsstilling!

Vanlige grunner for belastingsskader:

 • Arbeid fra stige over lang tid

 • Et ujevnt underlag gir feil arbeidsstilling

 • Langvarig arbeid med skrutrekkere kan medføre belastningsskader i skuldre og nakke dersom ikke skuldermuskulaturen får hente seg inn

 • Å jobbe med armene over skulderhøyde i lengre perioder

 • Boring, meisling og montasje i tak

Ramirentskolen holder kurs og underviser i hvordan man kan beskytte seg ved tungt og farlig arbeid. Det er også viktig å tenke på hvilket utstyr som man kan benytte for å redusere slitasje og mulighetene for å bli skadet i jobben man gjør.

Traller, heiser og arbeidsplattformer hjelper deg bl.a med å redusere belastninger, og låsplate og stativ for håndverktøy er bra når du jobber opp imot tak.

Sikre løft med løfteredskaper

Risikoen for alvorlige person- eller materialskader ved løft med byggekran kan reduseres med riktige løfteredskaper, riktige metoder for å koble lasten og riktig kunnskap om hvordan man løfter sikkert. Riktig oppbevaring og tilsyn med løfteredskap er også viktig.

Slik løfter du sikkert:

 • Kontrollere vekten på det du skal løfte, og overskrid aldri løfteredskapet sin makslast

 • Velg riktig løfteredskap, pass på vinkelen mellom delene

 • Følg med og kontroller tyngdepunkt, rotasjon, gliding og hvordan ting står i forhold til hverandre

 • Stå aldri under hengende last. Løft aldri over andre personer

 • Kontroller din retrettvei, stå på riktig plass og hold riggen fri

 • Prøveløft og kontroller lasten

 • Løft vertikalt, slipp aldri lasten med vektredskapet

Hos Ramirent kan du leie mye utstyr som kan forebygge belastningsskader. F.eks. kan du leie en el-drevet gipskjerre som hjelper deg med korte transporter av gipsplater og annet materiale. Denne kan du alene transportere opp til 1200kg med, og batteriet klarer uten problemer en dag normal drift.

Godkjent opplæring

Den som jobber med løfteredskaper skal i følge arbeidsmiljølovens forskrifter har gjennomgått opplæring. Det innebærer at de ansatte som bruker lifter eller andre løfteredskap skal ha dokumenterte teoretiske og praktiske sikkerhetskunnskaper for å håndtere utstyret. Ramirentskolen hjelper deg med dokumentert opplæringen!

hms, tjenester, byggeplass

Ønsker du å lese mer om HMS, de ulike rollene og HMS-systemer? Les vår artikkel "HMS på byggeplassen - alt du trenger å vite!"

Ta kontakt for å diskutere HMS til ditt neste prosjekt!