CO2-reduksjonsplan

CO2, bærekraft, grønne maskiner, miljø, CSR, Ramirent

Verden er inne i en kritisk fase. FNs klimapanel la nylig frem sin siste vurdering av klimaet, og det haster med tiltak for å nå et lavutslippssamfunn. Som et ansvarlig selskap tar Ramirent denne utfordringen på alvor. Vi har gjennomført en grundig analyse av vårt CO2-avtrykk, og det er tydelig at det er mulig å gjøre betydelige reduksjoner. Vi har satt et felles, ambisiøst mål om å redusere våre CO2-utslipp med 10 000 tonn innen 2030.

Ved å erkjenne at vi som organisasjon har et ansvar for å bidra til å begrense klimaendringene, tar vi nå konkrete skritt for å redusere vårt CO2-avtrykk og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Gjennom en grundig CO2-rapport har vi identifisert muligheter for forbedring og implementert en omfattende CO2-reduksjonsplan.

Vår CO2-reduksjonsplan er basert på en helhetlig tilnærming som inkluderer alle aspekter av vår virksomhet, fra utstyr og transport til energiforbruk og ressursutnyttelse. Vi er forpliktet til å gjøre investeringer i teknologi og innovasjon, implementere bærekraftige arbeidsmetoder og samarbeide med våre partnere for å nå våre ambisiøse mål.

Gjennom vår innsats vil vi ikke bare redusere vårt eget CO2-avtrykk, men også bidra til å inspirere og påvirke våre kunder, partnere og bransjen som helhet til å ta grep for en mer bærekraftig fremtid. Vi tror at det er gjennom felles innsats og samarbeid at vi kan skape reell forandring og bidra til å forme en verden med lavere karbonutslipp.

Vi er stolte av å dele vår CO2-reduksjonsplan med dere. Denne planen representerer vår forpliktelse til å handle og vår tro på at bærekraftig forretning er veien fremover. Sammen kan vi skape en positiv innvirkning på miljøet og bidra til å sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Bærekraft, miljø, co2

CO2-rapport 2021

I 2021 gjennomførte Ramirent en omfattende CO2-rapport for å dokumentere og evaluere alle utslipp knyttet til vår virksomhet og daglige drift. Rapporten tar hensyn til både direkte og indirekte utslipp, og gir oss et helhetlig bilde av vårt CO2-avtrykk.

Vi erkjenner viktigheten av å identifisere og adressere både våre direkte og indirekte utslipp for å ta ansvar for vår påvirkning på klimaet. Basert på rapportens funn har vi fått innsikt i hvordan utslippene fordeler seg. Av Ramirents totale utslipp utgjør 3% direkte utslipp, mens 97% kommer fra indirekte kilder, inkludert produksjonsrelaterte utslipp knyttet til vårt utleieutstyr. Vi tar ansvar for våre direkte utslipp ved å implementere tiltak for å redusere utslippene fra våre egne aktiviteter, som transport og energiforbruk. Samtidig erkjenner vi betydningen av å adressere indirekte utslipp, spesielt knyttet til produksjonen av vårt utleieutstyr. Vi jobber derfor tett med våre leverandører og partnere for å finne løsninger som kan minimere miljøpåvirkningen gjennom hele verdikjeden.

Denne CO2-rapporten har vært en viktig milepæl i vår reise mot bærekraftig forretningsdrift. Den har bidratt til økt bevissthet om vårt CO2-avtrykk og identifisert områder der vi kan gjøre forbedringer. Basert på rapportens funn har vi satt oss ambisiøse mål om å redusere vårt totale CO2-avtrykk innenfor både direkte og indirekte utslipp.

CO2, utslipp, miljø, klima, reduksjonsplan

Direkte utslipp

I vår grundige CO2-rapport har vi også analysert våre direkte utslipp. Disse utgjør 3% av våre rapporterte CO2-utslipp,og vi er opptatt av å adressere dem for å redusere vår miljøpåvirkning.

Energiforbruket ved våre lokasjoner og avdelinger utgjør en del av våre direkte utslipp, og ved å investere i energieffektive teknologier og forbedre våre driftsprosesser, søker vi å redusere vår energiavhengighet og dermed vårt CO2-avtrykk. En annen del av vårt direkte utslipp er våre salgs- og driftsbiler, hvor overgangen til bruk av el-biler er en viktig reduksjonsfaktor.

Avfallshåndtering er et annet område der vi tar reduserer utslipp ved å sortere avfall og fremme resirkulering og gjenvinning av materialer. Ved å fremme resirkulering, kan vi redusere utslippene også her.

Ved å adressere disse direkte utslippskildene, tar vi ansvar for vår klimapåvirkning. Vi forstår betydningen av å gjennomføre tiltak for å redusere våre CO2-utslipp. Gjennom en kombinasjon av bevisste innkjøp, energieffektive løsninger, avfallshåndtering og transportvalg, jobber vi for å minimere vårt karbonfotavtrykk og bidra til en bærekraftig fremtid.

elektrisk bil

Indirekte utslipp

Indirekte utslipp utgjør en stor andel av våre totale utslipp, og er på hele 97%. Disse 97% prosentene fordeler seg slik:

Bruken av vårt utleieutstyr utgjør en betydelig del av målt utslipp, hele 37 %. Disse utslippene utgjør en vesentlig del av våre kunders direkte utslipp, og vi kan muliggjøre store kutt i deres utslipp ved våre investeringer i lavutslippsutstyr.

Transport av vårt utstyr utgjør 5% av rapportens målte utslipp. Vi ser betydningen av å samarbeide med våre underleverandører for å fornye deres flåter av lastebiler og andre transportmidler. Ved å oppmuntre til overgangen til mer miljøvennlige transportløsninger, kan vi redusere utslippene knyttet til transport. Ramirent har også etablert tjenesten RamiShare som muliggjør maskindeling gjennom en app på byggeplassen, slik at alle aktører deler på det samme utstyret. Løsningen innebærer at det etableres et «utleiesenter» på selve byggeplassen hvor alle aktørene kan gå inn å leie maskiner etterhvert som det er behov. Den største fordelen med den nye tjenesten er at det er en veldig miljøvennlig og bærekraftig løsning der man nesten har eliminert all utleie-transport inn og ut av byggeplassen og til og fra byggeprosjektet. Løsningene sparer tid, reduserer CO2-utslipp, svinn, kostnader og øker sikkerheten på byggeplassen - som en ekstra bonus slår summen av fordelene positivt ut i miljøregnskapet.

Oppføring av våre lokasjoner og produksjon av utstyr utgjør hele 40% av våre totale utslipp. Vi tar dette på alvor og arbeider aktivt med våre leverandører for å oppmuntre til bruk av lavkarbon- og/eller resirkulerte materialer i forsyningskjedene. Gjennom et tett samarbeid søker vi å minske miljøpåvirkningen fra byggeprosjekter og produksjonsaktiviteter.

Kjøp og bruk av produkter for vedlikehold av vårt utstyr står for 7% av våre totale utslipp. For å redusere denne andelen, jobber vi med å definere en innkjøpsstrategi som prioriterer mer bærekraftige produkter. Dette inkluderer for eksempel å velge produkter med lavere aerosolinnhold og andre miljøvennlige alternativer.

elektriske maskiner

Gjennom vår bevisste innsats og samarbeid med ulike interessenter tar vi tak i disse utfordringene og søker å redusere vårt CO2-avtrykk på flere fronter. Ved å investere i lavutslippsutstyr, samarbeide med underleverandører for mer miljøvennlig transport, oppmuntre til bruk av bærekraftige materialer og velge mer miljøvennlige vedlikeholdsprodukter, tar vi ansvar for vår påvirkning på klimaet.

Plan, gjennomføring og målsetning for CO2-reduksjon

Vi har gjennomført en grundig analyse for å identifisere og forstå kildene til våre utslipp. Basert på denne innsikten har vi forpliktet oss til ambisiøse mål for å redusere våre utslipp og bidra til kampen mot klimaendringer. Våre mål er tydelig definert og tar hensyn til både direkte utslipp (scope 1 og 2) og indirekte utslipp (scope 3).

Vi har satt oss følgende mål: redusere våre direkte utslipp med 50% og våre indirekte utslipp med 30% innen 2030, sammenlignet med vårt basisår i 2019. Disse målene er absolutte tall, noe som betyr at vi jobber for en betydelig reduksjon i våre totale utslipp.

co2 mål

For å oppnå disse målene, har vi definert en progressiv reduksjonsplan som gir oss en strukturert tilnærming til implementering av tiltak.

Mellom 2022 og 2024 vil vi fokusere på å gjennomføre konkrete tiltak for å redusere utslippene. Dette inkluderer investering i ny teknologi, effektivisering av våre prosesser og implementering av bærekraftige arbeidsmetoder.

I perioden mellom 2024 og 2026 vil vi akselerere våre tiltak og intensivere våre innsatsområder. Dette innebærer å identifisere ytterligere muligheter for reduksjon, utføre grundige vurderinger av våre forsyningskjeder og samarbeide tett med våre leverandører og partnere for å implementere bærekraftige løsninger.

Fra 2026 til 2030 vil vi industrialisere våre tiltak, noe som betyr at vi skal oppskalere og integrere bærekraftige praksiser på tvers av vår virksomhet. Dette inkluderer å bygge en kultur for bærekraft, engasjere våre ansatte og interessenter, samt ta i bruk innovasjon og ny teknologi for å optimalisere våre prosesser og redusere våre utslipp ytterligere.

Ved å følge denne tidsplanen og gjennomføre en målrettet og progressiv tilnærming, er vi overbevist om at vi kan oppnå våre ambisiøse mål for reduksjon av utslippene våre. Vi er dedikerte til å lede veien mot en mer bærekraftig fremtid og vil fortsette å rapportere og kommunisere vår fremgang på denne reisen!

Ønsker du å vite mer om vårt bærekraftsarbeid? Trykk her!