Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr

Ramirentskolen, sikker bruk, farlig utstyr, kurs, ramirent

Målsetting

Økt kunnskap om sikker bruk av farlig arbeidsutstyr. Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Kursinnhold

  • Relevante forskrifter

  • Sikkerhetsteori i oppbygging, kontroll, vedlikehold og bruk av arbeidsutstyr

  • Praktisk gjennomgang

Fleksibel praksis

Hvis dere kommer en hel gruppe fra et firma, har vi muligheten til å skreddersy praksisen etter det arbeidsutstyret som er viktig for dere.

Målgruppe og varighet

Alle som skal benytte arbeidsutstyr som er risikovurdert som farlig ved bruk.

Teori: 4,5 timer Praksis: 3 timer

Dette kurset kan holdes på engelsk.

Ramirentskolen, kurs, sikker bruk

Dokumentert opplæring

"Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse" § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid

"Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.


Påmelding til kurs i sikker bruk av farlig arbeidsutstyr