Slik bidrar Ramirent i arbeidet mot FNs bærekraftsmål

FN's bærekraftsmål Ramirent

Fremtiden avhenger av en mer bærekraftig utvikling

For byggebransjen handler det om å redusere utslipp, men også om forståelse, kunnskap og infrastruktur. Som en ledende utleieleverandør ønsker vi å gå foran, bidra mot FNs bærekraftsmål og gjøre det enklere for alle aktører å ta flere miljøvennlige valg.

Frem til i dag har de fleste bygg- og anleggsplasser vært dominert av maskiner som driftes av fossile energikilder som gir mange hundre tusen tonn Co2 hvert år. Myndighetenes mål er at norsk industri som helhet skal være utslippsfri i 2050, og et skritt i riktig retning er utslippsfrie byggeplasser. Problemet med enorme klimagassutslipp er ikke unikt for Norge, så for å kunne redusere utslippene må hele resten av verden også dra lasset der hvor det er mulig.

FNs bærekraftsmål legger den overordnede føringen for hvordan klimagassutslippene kan reduseres. Deretter må hvert enkelt land etterstrebe og legge til rette for at disse målene nås. Totalt er det 17 mål som omhandler blant annet miljø, bærekraftig utvikling og ansvarlig forbruk. Spesielt relevant for bygg- og anleggsbransjen er mål nummer 7, 9, 11 og 12.


FNs bærekraftsmål 7 – en mer bærekraftig utvikling

Bærekraftsmål nummer 7 handler om at alle skal være sikret tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Hele verden går altså mot å erstatte fossile brensler med fornybare alternativer, og å øke energieffektiviteten i disse.

I Norge er vi i en prosess der vi forsøker å dreie all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Dette gjør vi fordi det er mer miljøvennlig og bærekraftig å bruke energi på den måten, skriver FN på sine nettsider. Delmål nummer 7.2 er at det innen 2030 skal være en betydelig økning i andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

Som en av Nordens ledende leverandører innen maskinutleie ønsker vi i Ramirent å være på utslippsfrie maskiner i Norge, og er allerede et godt stykke på vei. Per i dag leverer vi nullutslippsmaskiner på de fleste områder, og investerer stadig i ny teknologi slik at vår maskinpark og andelen maskiner og utstyr som er optimalt for miljøet, øker.

  • Vårt langsiktige mål er nullutslipp.

  • Hele 98 prosent av våre nye investeringer gjelder utslippsfrie maskiner og utstyr.

  • Over 75 prosent av vår utstyrspark er allerede utslippsfri.

  • 70 prosent av Ramirents lifter er elektriske.

  • Alle Ramirents store anleggsmaskiner kan nå gå på biodiesel.

Ved kundesenteret i Bergen, tilbyr og leverer vi kun maskiner som enten er elektriske eller går på biodiesel. Bergen kommune har en offensiv miljøpolitikk, og som et delmål mot at vi blir helt fossilfrie innen 2023, er nå denne lokasjonen blitt en mal for resten av våre avdelinger i landet.

Bærekraft - det grønne skiftet skjer nå

Kildene til klimagassutslipp i byggeprosessen er hovedsakelig anleggsmaskiner, energi til byggvarme og tørking av materialer, samt transport til og fra byggeplass. Statistikk fra SSB for petroleumssalg viser at det i 2019 ble solgt 119 millioner liter anleggsdiesel til bygge- og anleggsvirksomhet.

Å erstatte denne dieselen med utslippsfrie alternativer som elektrisitet, hydrogen og fjernvarme høres kanskje enkelt ut, men vi i Ramirent vet at det er krevende å gå foran. Likevel mener vi at det vil lønne seg for kundene og oss å satse på det grønne skiftet før heller enn senere.

– Fremtiden er avhengig av at vi planlegger for å redusere utslippene. I starten kan det føles vanskelig og det er en overgang, men brått blir det ikke vanskelig lenger. Det blir en livsstilsendring, sier Per-Arne Eliassen, Fleet and Sourcing Manager i Ramirent.

– Vi investerer i produkter som er tilgjengelige på markedet og gjør dem synlige i et marked som har en tendens til å gå for det kjente og det vante. Vi er veldig klar over at vi har en rolle, og vi kan tilby et godt sortiment, sier han. Samtidig merker vi at etterspørselen øker, og at klima og miljø legges stadig større vekt hos beslutningstakere i prosjektene som skal gjennomføres, og følgelig tilbyr vi en stadig større park av utslippsfrie anleggsmaskiner og varmeløsninger. Disse utstyrstypene har tradisjonelt vært de største kildene til utslipp på byggeplassen. Nå kan Ramirent sine kunder velge et mer bærekraftig alternativ.

Det grønne skiftet handler ikke bare om utslippsfrie og elektriske maskiner, påpeker konserndirektør, Fredrik Brandal, i Ramirent Norge, – men også om å gi et tilbud som støtter opp om den sirkulære økonomien og gi kundene en fordel og lønnsomhet ved å leie fremfor å eie selv.

Bærekraftsmål 9 – bærekraft krever god infrastruktur

Siden industrialiseringen skjøt fart, har de fossile energikildene virket nærmest utømmelige. De er tilgjengelig for de aller fleste mennesker i verden, og det er blitt en vane å enkelt kunne fylle tanken uten å tenke stort på rekkevidde, kuldepåvirkning eller vekt for å drifte en maskin med bensin eller diesel.

FNs bærekraftsmål nummer 9 er som følger: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Investeringer i infrastruktur som transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling, skriver FN om målet. Delmål 9.4 er at infrastruktur skal oppgraderes innen 2030 slik at næringslivet kan omstille seg til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

Regjeringen og flere bykommuner har satt mål om at bygge- og anleggsvirksomhet skal være fossilfri eller utslippsfri innen 2025 eller 2030. Men tilrettelegging for utslippsfri teknologi må inn tidlig i planleggingsfasen for å sikre tilstrekkelig tilgang til de fornybare energikildene.

– En må lære seg å ta høyde for at byggeplasser krever mer og mer infrastruktur for riktig strømtilførsel for de utslippsfrie maskinene. Vi merker på kundene at kommunene stiller flere krav og mange vet ikke helt hvor de skal begynne.

Begynner du i god tid med å planlegge infrastrukturen sammen med vår fagavdeling, så går det an å finne utslippsfrie løsninger til hele byggeplassen, sier Eliassen.

Er det tilgang til fjernvarme vil det sørge for en sterk reduksjon i utslipp, men det fordrer at du kommer i gang med dette lenge før bygget har fått sin grunnmur. Elektrifisering av bygge- og anleggsplasser forutsetter at det er tilgang på nok energi og effekt til tørking, drift av maskiner og utstyr. På helt utslippsfrie byggeplasser, hvor heller ikke biodiesel skal benyttes, er lademulighetene den største utfordringen. Derfor er det behov for nye løsninger som tilrettelegger for større grad av elektrifisering på bygge- og anleggsplasser.

For å gjøre lading enkelt og effektivt for våre kunder har Ramirent nå inngått samarbeid med energiselskapet Eviny, som skal bli størst i Norge på elektrifisering. De er en ledende aktør innen lading av elektriske kjøretøy og en svært viktig, ny samarbeidspartner for Ramirent i satsningen mot null utslipp.

FN bærekraftsmål 9 ramirent

Bærekraftsmål 11 og 12 – det handler om mer enn maskinutslipp

I fremtiden må vi bygge byer som reduserer forurensning, som har god nok avfallshåndtering og som bruker ressursene på en bærekraftig måte, skriver FN om bærekraftsmål nummer 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Bærekraftsmål nummer 12 er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre, der delmål 12.5 er redusere avfallsmengden betydelig innen 2030 gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. Delmål 12.7 er å fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte lands politikk og prioriteringer.

Bærekraft i verden og i byggebransjen handler altså ikke kun om utslipp. Hvert år kastes det flere tonn med plast fra norske byggeplasser. En stor andel av den blir brukt til beskyttelse og emballering av entreprenørmoduler under transport og lagring. Dette er en stor miljøutfordring.

Siden 2017 har Ramirent sammen med oppstartsselskapet Looping vært med i test og utvikling av produktet Modulcover. Det er gjenbrukbar emballasje som har eliminert plastbruken for moduler med 95 prosent. Ramirent Norge har gjennom å ta i bruk denne innovasjonen kuttet 19 641 kilo plast og totalt 40 tonn avfall, mellom 2017-2021. Gjenbruk av transportemballasje har også gitt utslag på riggkostnadene, med nærmere 50 prosent reduksjon i monteringstid.

Bærekraftig praksis gjennom hele verdikjeden er et av våre mål. Vi har løsninger som er bra for miljøet, som kan sikre bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter.

  • Nøye utvalgte leverandører støtter opp under og jobber sammen med oss med vår bærekraftige forsyningskjede.

  • Ramirent bygger en bærekraftig utstyrsflåte med tanke på energi og ressurseffektivitet, livstid, samt forebygging av forurensning og kontroll.

Vi leier ut hele vår maskinpark med utslippsfrie maskiner, og vi hjelper alle våre kunder med å ta gode valg så vi alle kan gå i retning av en mer bærekraftig byggebransje.

Diskuter ditt prosjekt med oss i dag!