Miljøløsninger for byggeplasser

miljøløsninger for byggeplass

Ramirent har løsninger som er bra for miljøet. Og som kan sikre bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter.

Det er et stort fokus på reduksjon av energiforbruket i nye bygg. I Ramirent setter vi fokus på å redusere energiforbruket også under byggeperioden, hvor forbruket ofte er enormt. Det er muligheter for å spare store beløp gjennom å velge riktige løsninger, samt ha en bevisst holdning til dette allerede tidlig i planleggingen av prosjektet.

Ramirents fokus på byggeplassen, bidrar til å redusere det enorme energiforbruket som finner sted under byggeperioden. Her kan det være muligheter for å spare store beløp. Med Ramirent kan du støtte opp din miljøprofil, og byggherren er også ofte interessert i kostnads- og miljøbesparelser ved sitt valg av leverandører.

Modulrigger

Modulrigger står for mye av energiforbruket på byggeplassen, og Byggeforskriftene ivaretar dette viktige temaet. For å sikre et lavere forbruk på fremtidens moduler, produseres alle nye moduler i henhold til gjeldene forskrifter.

Selv om gamle typer av moduler har gått ut av produksjon, finnes det fortsatt en stor mengde av disse til utleie. Moduler av gammel type er ofte utette, og det er lite fokus på det store energiforbruket som disse har. Oppgradering av gamle moduler gir redusert energiforbruk. Ramirent tar kontroll på energiforbruket til varme og belysning, samt at vi reduserer kald luft som lekker inn i modulene og må varmes opp.

Med moduler av nyere standarder, trenger man ikke tenke energibesparelser; alt er allerede gjennomtenkt og ivaretatt! Her er også arealet utnyttet på en helhetlig måte, slik at både totalarealet og antall moduler kan kuttes ned betraktelig.

Se vårt modulsortiment

I de nyeste modulene er både ventilasjonssystemer og styring av varme og lys integrert. Sammen med god isolering sørger dette for energibesparelser sammenlignet med gamle moduler. I tillegg legger lyse og luftige rom til rette for en effektiv og trivelig arbeidsdag. De nye modulene er større, gir rom for flere arbeidsplasser, og du kan redusere behovet for antall moduler betraktelig.

Man kan også spare store beløp i forbindelse med med tørking av klær og sko. I tørkemoduler står ofte vamen på full effekt gjennom hele natten i håp om å få tørket ut klærne til dagen etter. Det hjelper lite å kun belage seg på varmeovner til tørking, når fukten holdes inne i modulen. Dette har vi funnet en løsning på, og ved hjelp av denne kan man garantere tørre klær med et lavere energiforbruk - og i tillegg glade medarbeidere og bedre HMS!

LES OGSÅ: Hordan klarte vi å kutte 19.641 kg plast ved å kutte ut engangsplast og gå over til modulcover.

Energistyring

Det er ingen grunn til at byggeplassen skal være fullt belyst hele døgnet. Ramirent kan levere løsninger som både ivaretar sikkerhet og riktig arbeidsbelysning, samtidig som man unngår unødig høyt energiforbruk.

Lysmaster, rekkebelysning og fastmonterte lamper for utvendig og innvendig byggbelysning er eksempler på løsninger som har vesentlig påvirkning på miljøsiden.

Sammen kan vi gå igjennom hele byggeplassen og finne det som vil gi størst reduksjon. Jo tidligere i prosjektet du kontakter oss, jo bedre vil løsningen kunne bli.

Reduserer du belysningen på byggeplasser til normal arbeidstid (8 timer), reduserer du forbruket med ca 66%*

*Tall fra NHO’s klimapanel, energibruk på byggeplassen

Energistyring for varme og tørk

Vi vet at varme og tørk er en energikrevende og ikke minst kostbar del av byggeprosjektet. Ved å velge Ramirent bidrar du til både å redusere miljøforurensningen og energiforbruket betraktelig.

Det benyttes hovedsakelig olje eller gass til varme- og tørkløsninger i store utbyggingsprosjekter. Gjennom bevisste valg (som blant annet biodrivstoff) og utvikling av teknologi, kan man benytte mer miljøvennlige og økonomiske alternativer.

Ved bruk av balansert lufttrykk kan du spare opp til 80% av energikostnadene til varme/tørk av bygg*

Den største energislukeren på byggeplassen er overpressing av nye bygninger. Dersom man bruker kunnskapen om varme og tørk riktig, bruker man både mye mindre energi og får et mye bedre resultat; Nedbryting av materialer og muggsopp kan unngås, bygget tørker raskere, og man kan skape det optimale tørkemiljøet!

Tallene er fra resultatene av en studie gjennomført av studenter ved Høyskolen i Oslo, 2010

byggevarme kokoverk

Tak-over-tak

Tak-over-tak har mange fordeler når det gjelder energibesparelser, men også tilleggsfordeler som raskere fremdrift, bedret HMS og økt trivsel på arbeidsplassen - spesielt i vinterhalvåret.

Den største økonomiske besparelsen i forbindelse med energiforbruk ligger i en raskere og bedre tørking av bygget. Man unngår vanninntregning ovenfra og alt materialet holder seg tørrere gjennom oppføring av bygget. Dette resulterer også i færre etterskader, som for eksempel fukt.

Kontakt oss for å diskutere dine miljøløsninger i dag!