Klimagassutslipp

  Klimagassutslipp i byggebransjen

  Slik skal bygg- og anleggsbransjen bli utslippsfri

  Verden er inne i en kritisk fase. FNs klimapanel la nylig frem sin siste vurdering av klimaet, og det haster med tiltak for å nå et lavutslippssamfunn. Et steg i riktig retning er at norske byggeplasser blir utslippsfrie innen 2025. Ramirent jobber målrettet mot dette målet.

  Klimagassutslipp er utslipp av klimagasser i luften som som påvirker atmosfærens evne til å holde på varme og klodens klima, fastslår Store Norske Leksikon.

  Menneskeskapte utslipp som har hatt betydning for klimaet startet med den industrielle revolusjonen, og har akselerert sterkt fra midten av 1900-tallet. Bruk av fossile brensler har skapt det samfunnet vi har i dag, men også klimautfordringene vi står overfor.

  Ifølge Miljødirektoratet slippes det årlig ut rundt 340 000 tonn CO2 fra norske byggeplasser, tilsvarende 400 000 bensin- eller dieselbiler i løpet av et år. Men i tallene ligger kun direkte utslipp fra anleggsmaskiner, samt byggvarme på byggeplassen. Transport av materialer, mennesker til og fra, og utslipp fra materialutvinningen er ikke en del av anslaget.

  Byggdrift gir ikke like store utslipp av klimagasser som tidligere. Det er forbudt å fyre med olje, og berg-og fjernvarme er blitt mer vanlig. Byggeprosessen er derfor neste skanse som må endres i en utslippsfri retning.

  Statistisk Sentralbyrå sine tall for petroleumssalg viser at det i 2019 ble solgt 129 millioner liter anleggsdiesel til bygge- og anleggsvirksomhet. Ifølge SSB sto bygge- og anleggsvirksomhet for direkte utslipp på om lag 2 millioner tonn CO2 i Norge i 2019. Dette inkluderer også vedlikehold, rehabilitering og avhending av bygg og infrastruktur.

  Fornybar energi i byggeprosessen og bedre avfallshåndtering

  Det ene som må skje er at fossile brensler på byggeplasser erstattes av fornybare alternativer, og energieffektiviteten i disse økes. Utslippsfrie anleggsmaskiner og varmeløsninger er allerede tilgjengelige for Ramirents kunder, og etterspørselen øker.

  – Etterspørselen og villigheten til å ta elektriske anleggsmaskiner i bruk har gått kraftig opp, forteller Per-Arne Eliassen, Fleet and Sourcing Manager i Ramirent.

  Han ser en pågående revolusjon i hvordan kunder av Ramirent er på vei over til å bruke elektriske og mer miljøvennlige maskiner på byggeplassen. Det er godt nytt, men arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra byggeplasser er tredelt, forteller Fredrik Bengtsen, Markedsrådgiver i Enova.

  – Det ene handler om at bygg- og anleggsplassene må bli utslippsfrie. Anleggsmaskiner og andre maskiner som bruker fossile brensel, må gå over til å bli utslippsfrie, og gå på strøm eller batteri. Dieselaggregatene må skiftes ut med strømaggregat og på sikt gå over til hydrogen, sier han.

  Den andre delen av det handler om materialbruk, mer indirekte enn det som slippes ut av maskinene.

  – Utslippene som skjer under produksjon er svært høye i dag. Betong, glass, stål, alt det vi bruker til å bygge, må ha et lavere klimaavtrykk i produksjonen.

  Til slutt handler det om avfallet fra byggeplassene.

  – Avfall generelt er ikke et klimagassproblem, sier Bengtsen, – men avfall er også ressurser som kan brukes mer effektivt. Langt mer av det som rives eller blir til overs etter bygging, kan gjenbrukes og bli andre produkter. Dette vil også redusere utslippene.

  Det grønne skiftet i Norge

  Ifølge FNs bærekraftsmål må infrastruktur og næringsliv innen 2030 omstille seg til å bli mer bærekraftig, med mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

  Det grønne skiftet i Norge har kommet relativt langt mot andre land, men vi har også teknologien og ressursene for å komme dit.

  Ifølge SNL har klimapolitikken som formål å redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, og å tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene. For å nå målet om reduserte utslipp brukes en rekke ulike virkemidler, som avgifter, kvotehandel, støtteordninger, teknologistandarder og andre former for regulering.

  Det kan fås støtte til mange ulike byggeprosjekter, for eksempel gjennom Enova. Det er ingen som vil klare omstillingen alene, og de utlyser pilotprosjekter som reduserer utslippene fra norske bygg- og anleggsplasser. Nøkkelen til suksess er samarbeid mellom blant annet entreprenører, leverandører og energibransjen, og klimakrav i offentlige anskaffelser.

  – Vi støtter blant annet prosjekter hvor det kjøpes inn elektriske anleggsmaskiner. Men mange som bruker disse synes det er vanskelig å lade dem. De har ikke kompetanse på lading, så vi støtter også prosjekter og teknologi som skal gjøre lading enklere på byggeplassene, sier Bengtsen.

  Elektriske gravemaskiner, elektriske hjullastere og elektriske lifter

  Som Fleet and Sourcing Manager har Per-Arne Eliassen full oversikt over hvordan maskinene i bransjen har gått fra å være drevet av fossile brensler, til at det nå finnes et stort utvalg av utslippsfrie maskiner i alle størrelser.

  – Vi har alt fra 15 tonns elektriske gravemaskiner, til elektriske hjullastere opp til 5 tonn, lifter opp til 40 meter, og terrenggående sakselifter opp til 30 meter som alle går på batteri, sier han.

  Det kommer mange spørsmål fra kunder som vil legge seg på en utslippsfri linje, og Eliassen merker at det for noen er nytt å tenke grønt og utslippsfritt når det kommer til byggeplasser. Det er derfor ikke alltid tydelig hva kundene egentlig søker.

  – Begrepene fossilfri og utslippsfri blandes litt, forståelig nok. At en byggeplass er fossilfri betyr at du ikke bruker fossile brennstoffer. Dette kan løses med biodiesel. Men skal en byggeplass være utslippsfri, får du ikke bruke biodiesel heller, sier han.

  På en fossilfri byggeplass er det null utslipp av fossil CO2. Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel, og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.

  På en utslippsfri byggeplass er det:

  • Ingen utslipp av CO2 eller helseskadelige stoffer som NOx og partikler fra energibruk på byggeplassen.

  • Kun elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy og maskiner.

  • Fjernvarme eller elektrisitet til byggvarme og byggtørk.

  Redusere klimagassutslipp – Ramirent bistår deg i det grønne skiftet

  Elektrifisering av byggeplassen forutsetter at det er tilgang på nok energi og effekt til varme, uttørking, maskiner og utstyr.

  En omstilling til utslippsfrie byggeplasser krever nye arbeidsprosesser i mange ledd. En må ta høyde for å ha riktig, og god nok infrastruktur og energi til å sørge for normal drift av maskinene. Tidlig i prosessen må en avklare om det er mulig å sørge for eksempelvis fjernvarme.

  Det kommer stadig flere klimavennlige løsninger og teknologi på markedet, og løsninger på materialsiden. De som tar investeringsbeslutningene må vite at løsningene finnes, sier Bengtsen i Enova.

  – Det er ikke lenger en fjern drøm, det er en virkelighet. I en startfase vil det koste mer å bruke ny teknologi, så du må være villig til å legge penger på bordet. Men i et stort byggeprosjekt er summene for hva det koster å ta mer klimavennlige valg forsvinnende små.

  Det kan være utfordrende å legge opp til en utslippsfri byggeplass, men Ramirent strekker seg alltid for at kundene skal få dekket de behovene som finnes.

  – Vi setter oss ned med kunden tidlig i prosessen og ser på hvordan infrastrukturen på en byggeplass kan ta høyde for energiforbruket. Vi har dyktige fagmiljøer på områdene som har stor påvirkning på hvordan klimaavtrykket til et typisk byggeprosjekt blir, sier Eliassen.

  Å leie anleggsmaskiner vil lønne seg i et klimaregnskap for et byggeprosjekt, og ikke nødvendigvis være veldig mye dyrere i et tallregnskap.

  – Ramirent er en viktig brikke i markedet, for det er mange som trenger maskiner kun for en kort periode. Hvis alle skal eie sin egen elektriske gravemaskin, så blir det fort dyrt. En utleiemaskin vil ha mye brukstid i et tidsrom, og være lønnsomt for klimaet og lommeboka i et lengre løp, sier Bengtsen i Enova.

  – Vi har mange utslippsfrie alternativer. Elektrisk hjullaster, elektrisk luftkompressor, elektrisk minigraver, elektrisk beltetrillebår, elektrisk beltegraver og elektrisk gravemaskin. Disse må kunne lades på den utslippsfrie byggeplassen, og ha tilstrekkelig med strøm, forteller Eliassen.

  Hele 98 prosent av investeringene til Ramirent er øremerket elektriske maskiner. Det er helt nødvendig for å ta vår del av ansvaret i bygg- og anleggsbransjen, og vi har et ønske og ambisiøse mål om å være den ledende utleieaktøren i en grønnere bygg- og anleggsbransje.

  Her kan du lese mer om bærekaft og våre tiltak!