Utslippsfri byggeplass – hvordan sikre god strømforsyning?

  19. apr 2023

  Utslippsfri byggeplass, grønne maskiner, byggestrøm

  Fremtiden er elektrisk. Har du nok strøm på byggeplassen? Her tar et utvalg eksperter deg gjennom en komplett guide for å sikre nok energi og strøm til en utslippsfri byggeplass. Vi i Ramirent ønsker å bidra til å skape en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Derfor øker vi stadig den grønne porteføljen vår av elektriske maskiner. Dette skaper igjen nye behov for effektive lade- og batteriløsninger, ikke minst tidligere involvering og god planlegging av strømforsyning til byggeplassen. Nettopp for å sikre nok strøm.

  Sammen med leverandør og samarbeidspartner, Eviny, jobber vi for at flere aktører effektivt skal kunne kombinere klimaansvar og lønnsom forretning, og sette fart på den grønne omstillingen på veien mot utslippsfrie byggeplasser.

  Her gir et utvalg eksperter deg oversikt over de ulike mulighetene for strømforsyning på byggeplassen og hvordan du går frem for å planlegge.

  – Det viktigste vi som utleier av maskiner og utstyr kan gjøre, er å støtte våre kunder og tilby muligheten for gode og bærekraftige løsninger, sier Petter G. Johnsen, produktleder for elektro- og byggtørk i Ramirent.

  En helhetlig tilnærming – strøm til riktig tid krever koordinering

  Flere av de store kommunene har gått ut med en tydelig klimastrategi, som innebærer at alt innen bygge- og anleggsarbeid på oppdrag fra kommunen skal være utslippsfritt innen 2025. Regjeringen foreslår også at miljøkrav skal vektes med minst 30 prosent i alt av offentlig innkjøp. Dette vil påvirke alt fra byggebransjen til tjenestesektoren.

  – Det er ikke lenger snakk om ønsker for et bedre klima, men heller et krav, sier Johnsen.

  Utslippsfri maskin, grønne maskiner, elektriske maskiner, bærekraft, miljø

  Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern, og en offentlig partner i overgangen til utslippsfrie byggeplasser. De hjelper aktører med alt som er relatert til energi og jobber ut ifra et helhetlig perspektiv.

  – Vi kartlegger for eksempel effekt- og energibehovet for et prosjekt, og ser dette opp mot strømnettets kapasitet. Er det tilgjengelig termisk energi fra fjernvarme eller nærvarme, er dette en mulighet. Ved å flytte energibruken til det termiske systemet, får en frigjort kapasitet på det elektriske systemet, forteller Kristin Grindheim, prosjektleder og rådgiver for innovasjon i Eviny.

  Hun forklarer at det er nødvendig å komme frem til den ideelle energiløsningen for ethvert prosjekt – med den optimale kombinasjonen av batterier, hurtigladere og normalladere, i tillegg til forsyning av energi, opplæring og kundeservice.

  – Overgangen til utslippsfrie byggeplasser krever samhandling og innovasjon gjennom hele verdikjeden, forklarer Grindheim.

  For å sikre en utslippsfri byggeplass og stor nok strømforsyning, jobbes det i fire faser.

  LES OGSÅ: Miljøløsninger for byggeplasser

  FASE 1: For- og skisseprosjekt: Strømforsyning og energibehov

  For en utslippsfri byggeplass trenger du strøm fra dag én. I de fleste byggeprosjekter er strømnettet involvert på en eller annen måte. Nok strøm og strøm til riktig tid, krever også koordinering mellom byggherre og nettselskap fra begynnelsen.

  Så tidlig som mulig, bør en kartlegge byggeprosjektets behov for strøm, og gå i dialog med nettselskapet. Som regel, faller et prosjekt i en av disse to følgende kategoriene: mindre tilknytning og mellomstor tilknytning.

  Mindre tilknytning tilsier typisk at en ikke trenger å gjøre oppgradering av strømnettet. Mellomstor tilknytning krever gjerne en form for endring i forbindelse med prosjektet, som for eksempel bygging av ny nettstasjon eller å legge nye kabler. Det å få avklart hvilken kategori prosjektet havner i har mye å si for hvilken tidslinje en skal forholde seg til.

  Byggestrøm, el-anlegg, strøm på byggeplassen, Ramirent, elektro

  Evinys effektkalkulator på nett kan være til hjelp for å kartlegge effekt og dimensjoner. Den kalkulerer energibehov basert på type prosjekt, beliggenhet, størrelse og varighet, og gir et grunnlag for dimensjonering og optimalisering av det elektriske anlegget og lading av elektriske maskiner.

  Det er viktig å komme frem til gode løsninger for akkurat ditt prosjekt, og planlegge for hva en gjør når behovet i prosjektet overstiger tilgjengelig kapasitet. Hva blir for eksempel det daglige totalforbruket i de ulike fasene av prosjektet, og hva er typiske energitopper? Hurtiglading av maskiner i lunsjpausen er et naturlig eksempel på en slik energitopp. Et alternativ er da å se på bruk av batterier, eventuelt utvide nettkapasiteten.

  Et annet mulig tiltak for å redusere effektbehovet i et prosjekt, er å planlegge for hurtiglading av eksempelvis elektriske gravemaskiner eller elektriske hjullastere fordelt i to puljer istedenfor lunsjlading for alle.

  FASE 2: Detaljprosjektering: Lading, infrastruktur og logistikk

  Denne fasen handler om planlegging og plassering av ladeinfrastruktur og ladelogistikk. I tillegg kommer oppsett av byggestrøm og elektro, samt planlegging, oppfølging av effektivkrav og datainnsamling.

  – Det er stor variasjon i hva prosjektene trenger, og vanskelig å gi generelle estimat på forhånd, forklarer Johnsen.

  Forskjellige løsninger støtter likevel ulik detaljering. Likevel kan behovene variere stort underveis, og smidige, justerbare løsninger bør være på plass. Det må også planlegges for nødvendig strømforsyning gjennom hele prosjektet.

  – Et vanlig eksempel, er et prosjekt som i perioder trenger mye hurtiglading av batterimaskiner, men som etter hvert vil trenge mer kablet kapasitet til kraning, betong, byggvarme og lignende. Når grunnarbeidet er avsluttet, vil en kanskje kunne ta vekk en hurtiglader og batteriet, og koble de kablede lastene direkte mot hovedtavle, forklarer Grindheim i Eviny.

  Sammen med Eviny, bidrar Ramirent til at du har støtten du trenger for en nullutslipps-byggeplass.

  LES OGSÅ: Miljøvennlig byggeplass – slik skal Ramirent forandre byggebransjen

  FASE 3: Gjennomføring av byggeprosjektet

  Samhandling og kommunikasjon er viktig gjennom hele prosjektets løp, men spesielt i startfasen.

  – Det er ganske mange avhengigheter involvert. Det er viktig at vi har et klart bilde av hvem som har ansvar for hvilke operasjoner, og hvor grensesnittene går mellom disse, påpeker Marit Meland, markedsansvarlig i Eviny.

  Et prosjekt krever ofte at nettselskapet går inn og gjør justeringer fra sin side, som å sette inn byggestrøm, tavler og kabler, samt sørge for at eventuelle ladere og batterier kan kobles opp mot dette. Her er det viktig å avklare hvem som er ansvarlig for de ulike punktene, og at dette gjøres i riktig rekkefølge.

  Denne fasen innebærer derfor utplassering av utstyr, oppkobling og digitalt oppsett tilpasset byggeplassen. Med dette, følger innføring i og opplæring av systemene for brukerne. Oppstår det en situasjon, skal brukerne kunne ha tilstrekkelig kunnskap til å vite om dette er noe de enkelt kan løse selv, eller med fjernhjelp.

  Ramirent følger prosjektet underveis. Det settes opp en digital infrastruktur som muliggjør optimal utnyttelse for en utslippsfri byggeplass. Dette for å kunne foreta oppfølging og tilpasninger, men også andre justeringer ved behov. Kanskje velger dere å justere kapasiteten ved sette inn en ekstra elektrisk gravemaskin, som igjen gjør at en kanskje må justere opp batteriene.

  Datainnsamling fra det elektroniske utstyret som brukes til overvåking og styring, gir oversikt og innsikt underveis i prosjektet, men også viktig fakta og statistikk for rapportering.

  Ramigreen, elektriske maskiner, utslippsfrie maskiner, ramirent

  Selve gjennomføringen av et byggeprosjekt krever som regel ulike mengder energi. Oppstartsfasen består som regel av rivning og grunnarbeid som typisk krever mye energi – mer enn senere i prosjektet, ettersom det benyttes flere, større elektriske maskiner.

  I den første fasen settes det derfor inn et batterisystem og hurtigladere for å forsyne de store maskinene. Underveis, når det ikke lenger er behov for dette utstyret, fjernes det. Mot slutten av et prosjekt, til eksempelvis utenomhus- og gartnerarbeid, er det kanskje behov for mindre maskiner, eksempelvis en elektrisk minigraver, og dermed også et mindre omfattende ladeanlegg.

  Hurtigladerne som settes ut er koblet opp mot Bilkraft. Ladeappen har over 400 000 brukere, og ligger på andre plass i kundefornøydhetsundersøkelse, like bak Tesla. I appen kan både du og Eviny overvåke ladingen. Ved å opprette en bedriftskonto får du full oversikt på mobil og nett, og kan sette opp fakturering mot enkelte prosjekter. Eksterne aktører kan også benytte seg av ladeanlegget og betale for egen lading.

  LES OGSÅ: Elektriske maskiner og anleggsmaskiner – vi har alt du trenger

  FASE 4: Avslutning: Nedrigg og klimaregnskap

  I tillegg til nedrigging og logistikk rundt dette, er innsamling av data fra Evinys utstyr og elektriske anlegg en sentral del av avslutningsfasen. Det inneholder data for energiforbruk og maskinenes effektbehov, samt CO2- og miljørapportering.

  – Avhengig av behov, har vi mulighet til å ta ut data i helt detaljert oppløsning, eller bokse det sammen og se på gjennomsnittstall eller periodetall, forklarer Meland.

  Momentene som ønskes av kunden trekkes ut og settes sammen i en tilpasset, oversiktlig rapport. Akkumulert data fra elektriske maskiner eller diverse utstyr benyttes i erfaringsoverføring til andre pågående eller kommende prosjekter, i rådgivningsfase med byggherre eller i samspillsfase underveis i byggeprosess.

  Sjekklister:

  For en utslippsfri byggeplass og et utslippsfritt byggeprosjekt, kan du benytte deg av følgende sjekklister for å sikre at du har nok strøm:

  Tidlig fase:

  • Hva slags elektriske maskiner er det behov for til prosjektet, og hvilken strømeffekt kreves for å holde disse i arbeid og tilgjengelige når du trenger dem?

  • Hva er prosjektets beregnede effektbehov? Vi anbefaler at byggherre går i tidlig dialog med nettselskap for å finne ut av mulighetene.

  • I detaljprosjekteringen må det planlegges i detalj og settes opp en helhetlig plan for prosjektet. Dette innebærer riggplan og type infrastruktur til hvilken tid, samt plan for opprigg og oppkobling av elektrisk utstyr og ladeanlegg. Hvor mange hurtigladere, normalladere, batterier og kabler er det behov for?

  • Er det behov for opplæring til de som skal bruke de elektriske maskinene og benytte seg av ladeanlegg?

  • Kartlegg hva slags tilpasning du har behov for underveis. Er det noe av anlegg eller elektro som skal flyttes på internt?

  Gjennomføringsfase:

  1. Leie av infrastruktur: Det du trenger av batterier, ladere og smarttavler.

  2. Overvåking av drift og optimalisering av energiforbruk bør foregå gjennom hele prosjektet. Både fjernstyring, fjernretting og datainnsamling er en naturlig del av dette.

  3. Har du sørget for tilgang til ladeapp, samt riktig fakturering? Både brukere på byggeplassen og besøkende kan benytte seg av ladeanlegget.

  Avslutningsfase:

  1. Logistikk rundt nedrigging av elektrisk anlegg og transport av leid utstyr: Hva og når?

  2. Hvilken type data er relevant for prosjektet og sluttrapport? Hva fungerte bra, og hva kunne vært gjort bedre?

  Se webinaret "Har du nok strøm på byggeplassen" her!


  For spørsmål eller mer informasjon, kontakt:

  Petter Johnsen Ramirent byggvarme
  Petter Gustav Johnsen

  Produktleder

  Kontakt ditt lokale kundesenter
  Anne Kiær Ramirent
  Anne Kiær

  Markedskoordinator