HMS på byggeplass – alt du trenger å vite25. jan 2022

HMS er ekstremt viktig på en byggeplass. Hverdagen består av arbeid i høyden, håndtering av tunge bygg- og anleggsmaskiner, støv og støy – alt på ett sted.

HMS på byggeplassen

HMS er ekstremt viktig på en byggeplass. Hverdagen består av arbeid i høyden, håndtering av tunge bygg- og anleggsmaskiner, støv og støy – alt på ett sted. I tillegg vil en byggeplass stadig endre seg. Her er de viktigste HMS-reglene og begrepene du må kjenne til.

Helse, miljø og sikkerhet. Tre viktige begreper som skal sikre et godt arbeidsmiljø.

Definisjonen av et godt arbeidsmiljø og HMS-arbeid er imidlertid avhengig av bransje. For en kontorbedrift kan det for eksempel handle om data- og informasjonssikkerhet og personvern, trivsel og forebygging av skader som følge av lange dager foran en PC-skjerm.

I bygg- og anleggsbransjen handler HMS i stor grad om å redusere risiko og forebygge ulykker. Arbeidshverdagen består av mange potensielt farlige situasjoner knyttet til arbeid i høyden, håndtering av tunge maskiner, transport, vibrasjon, støv og støy.


LES OGSÅ: Moderne maskiner er lettere maskiner


I tillegg er en byggeplass alltid i endring, som gir behov for overordnede og godt innarbeidede HMS-rutiner og HMS-systemer som er gjeldende uansett arbeidsoppgave.

– Vi er i bransjen der det er flest skader; bygg- og anleggsbransjen og transport. HMS er derfor noe vi må og skal jobbe med og utvikle hele tiden, forteller Niklas Hjemgaard Glerup, HMS- og sikkerhetsrådgiver i Ramirent.


HMS-forskrifter og HMS-regler

Regler og rutiner for HMS på byggeplassen tar utgangspunkt i lover og forskrifter fra statlige regulativer, men utførelse og rutiner påvirkes også av aktørene tilknyttet det aktuelle byggeprosjektet.

HMS-lover og forskrifter i bygg- og anleggsbransjen:

Ovennevnte punkter gir et solid fundament for en trygg bygg- og anleggsplass. Deretter er det opp til aktørene tilknyttet byggeprosjektet å innføre systemer, rutiner og overordnede holdninger som sørger for at lover og regler blir utført og fulgt opp.

– Byggherren engasjerer forskjellige underleverandører som i samarbeid skal gjennomføre byggeprosjektet. Hver av disse entreprenørene og samarbeidspartnerne har sine systemer og rutiner som må kobles sammen, forteller Glerup.

HMS-roller på bygg- og anleggsplassen:

- Byggherre – bestiller, betaler og som regel eier av ferdigstilt bygg.

- Arbeidsgiver – entreprenører innen forskjellige oppdrag og fagområder. For eksempel tømrere, murere, betong- og grunnarbeid.

- Arbeidstaker – entreprenørenes ansatte på byggeplass.

- Produsenter, importører og utleie – underleverandører av produkter og maskinutleie som engasjeres i byggeprosjektet.

Ramirent, HMS-system, rapportering og H-verdi

HMS-system, rapportering og H-verdi

I bygg- og anleggsbransjen er HMS et kontinuerlig og systematisk arbeid. Det handler om systemer, rutiner, kommunikasjon og forståelse. Når arbeidsplassen stadig er i endring er det desto viktigere at HMS-rutinene er godt innarbeidet og at alle har en forståelse for hvorfor det skal gjøres og hvorfor det er viktig.

– Enten det er arbeid i høyden eller håndtering av tunge maskiner – hvis en ulykke skulle skje, er du taperen ti av ti ganger, forklarer Glerup.

LES OGSÅ: HMS – slik arbeider vi i Ramirent med HMS hver dag

Et godt HMS-system virker forebyggende mot uønskede hendelser og reduserer risiko for skader og ulykker. Gjennom HMS-systemet skal alle eventuelle feil, mangler, uønskede hendelser og tilløp til uønskede hendelser kontinuerlig rapporteres.

For å forebygge ulykker må vi være der før det går galt.

Rapporteringen gir kjennskap til utfordringer og kunnskap som gjør det mulig å unngå lignende situasjoner i fremtiden. Et velfungerende HMS-system er imidlertid helt avhengig av at menneskene på byggeplassen faktisk rapporterer avvik, som krever god kommunikasjon og en kultur for dette innad i bedriften.

– Hvis en ansatt tror at han eller hun vil få tilsnakk eller sparken dersom de rapporterer en hendelse, da har du bommet. Rapportering av alle hendelser, også potensielt uønskede hendelser, er en god ting og er ekstremt viktig. For å unngå farlige situasjoner så er vi helt avhengig av at alle bidrar og tar sitt HMS-ansvar, sier sikkerhetsrådgiveren.

Ramirent jobber systematisk med HMS og har utviklet et eget, digitalt HMS-system for rapportering av uønskede hendelser, samtidig som HMS-avdelingen kontinuerlig jobber med kommunikasjon og har skapt en kultur der alle oppfordres til å rapportere.

For selv om arbeidstaker er pliktig til å medvirke i arbeidet, må det jobbes med.

– Det er viktig å bygge holdninger blant de ansatte og skape forståelse for hvorfor HMS er viktig. Og samtidig synliggjøre påvirkningskraften de har sammen og på egenhånd.

Mellom 2000 og 2019 var det 152 dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen, og det er kun gjennom rapportering, innsikt og kunnskap at statistikkene kan endres.

Med HMS-systemet kan du hente ut en H1-verdi som er antall rapporterte fraværsskader per 1 000 000 timeverk. Gjennomsnittet i Norge ligger her på 5,41.

HMS-plan og SHA-plan

Det er mange begreper, ord og uttrykk knyttet til HMS. Et av begrepene som ofte går igjen er HMS-plan. Hva er det egentlig?

En HMS-plan er en plan og planlegging av HMS-arbeidet på byggeplassen, og skal skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. HMS-planen skal være konkret og spesifikk på de tiltak som er planlagt, og fungere som et verktøy og fremdriftsplan for HMS-tiltak i prosjektet.

For det spesifikke bygg- og anleggsprosjektet skal det også utarbeides en SHA-plan.

SHA-planen skal utarbeides av byggherren og tar for seg ulike, sikkerhetsmessige utfordringer for prosjektet og arbeidsplassen/byggeplassen. SHA-planen beskriver både fremdriftsplan, spesifikke tiltak og organisering av roller og ansvarsfordeling i prosjektet.

Arbeidstilsynet anbefaler at SHA-planen er en del av spesifikasjonene for anbudet, slik at entreprenøren kan kalkulere inn forebyggende tiltak fra start.

HMS – andre relevante begreper

Helse, miljø og sikkerhet er viktig. Med arbeidet kan du betraktelig redusere risikoen for skader, ulykker og dødsfall. Det mange burde være klar over, er at HMS også sikrer god kvalitet og god økonomi.

– Det som påvirker økonomien i et byggeprosjekt er tid. Tid og timer brukt på entreprenører, leverandører, underleverandører, personale og leie av bygg- og anleggsmaskiner. Det vil alltid være mer lønnsomt å sette av nok tid til HMS og planlegging fra start, fremfor at du må gjøre noe på nytt, forteller Niklas Hjemgaard Glerup.


Flere relevante HMS-begreper:

  • HMS-kurs: Et HMS-kurs dreier seg som oftest om dokumentert opplæring for ledere og verneombud. En bedrift kan imidlertid, og burde, gjennomføre kurs innen HMS med sine ansatte ved risikofylt arbeid. Ramirent gjennomfører egne HMS-kurs og opplæring med alle ansatte som håndterer og monterer maskiner, utstyr og stillas.

  • HMS-ansvarlig: HMS-ansvarlig har ansvar for etablering og vedlikehold av HMS-systemet.

  • HMS-håndbok: En HMS-håndbok samler lover, mål og rutiner for HMS i en bedrift, og skal raskt gi ansatte og ledere oversikt over oppgaver og roller.

  • HMS-tavle: En HMS-tavle beskriver sikkerhetstiltak på den enkelte byggeplass.

Som Norges ledende utleieleverandør av maskiner og utstyr jobber vi i Ramirent hver dag med HMS, og bistår små og store entreprenører i arbeidet med å skape trygge arbeidsplasser og redusere risikoen for skader og ulykker.

Gjennom Ramirentskolen ønsker vi å øke kunnskap og kompetanse knyttet til sikkerhet og risikoforståelse, og tilbyr både nettkurs og fysiske kurs innen fallsikring, varme arbeider, redning og evakuering og bruk av farlig arbeidsutstyr, i tillegg til brukerkurs og monteringskurs for stillas, truckførerkurs, klatrekurs for stolpe og mast og mye mer.

Diskuter ditt neste prosjekt med oss i dag!

Eksterne kilder: Arbeidstilsynet.no, Gronnjobb.no, HMSnorge.no, Regjeringen.no, Bygg.no.

Lars Morten Rostad Ramirent
Lars-Morten Rostad

Leder for HMS- og Bærekraft